Täiendkoolituse õppekorraldus

Kinnitatud juhatuse liikme käskkirja nr. 01

14.09.2019
OM Massaaz Tervise- ja Heaolu Massaazi- ja Koolituskeskus (edaspidi Koool) täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

ÜLDSÄTTED

OM Massaaz Tervise- ja Heaolu Massaazi- ja Koolituseskus on täienduskoolituse asutus massaazi-, loodusteraapiate- ja täiendava meditsiini valdkonnas õppimiseks loodud õppekeskkond. Koolis pakutakse koolitusi rahvatervise arendamiseks. Koolitused, kursused on eelkõige mõeldud neile kes vajavad ametialast täiendõpet või teha tööd massööri või terapeudina. Pakume täiskasvanutele massaaži jm kehateraapiate õpet selleks, et nad omandaksid uusi võimalusi millega saab osutada teenuseid ja luua oma ettevõtte. Erinevaid massaaže ja kõike vajalikku teenuse osutamiseks õpetatakse massaažikoolituste käigus. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Kooli õppekorralduseeskirjast.

1 KOOLI TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1.1 Täiendusõppe kursuste läbiviimise korras sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.

1.2 Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

1.3 Täienduskoolituse eesmärk on pakkuda huviõpet; teadmiste ja oskuste täiendamise võimalust ning ümberõpet lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.

1.4 Täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel lähtutakse täienduskoolituse õppekorralduse nõuetest.

1.5 Täienduskoolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on sätestatud kursuse eesmärk, maht, õppesisu, õpiväljundid, väljastatavad dokumendid, koolitajad jne.

1.6 Täienduskoolituse kursused toimuvad aastaringselt, koolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.

1.7 Täienduskoolituse sihtrühmaks on massaazi; teraapiate, tervisealaste loengute, traditsioonilise ja täiendava meditsiini, loodusravi jm tervist edendava valdkonna koolitusest huvitatud inimesed. Samuti pakume kurususi tervisliku toitumise, ökoloogiliset puhta keskkonna loomise ja muu kohaliku elu arendamise valdkonnas. Eesmärgiks on võimaldada inimestele kvaliteetsema elustandardi kõrgtasemelist õpet vaimsel, füüsilisel ja keskonna tasandil, tervise alaseid preventatiivseid ja tervise ja heaolu nõustamise alaseid teemasid jpm.

2 KURSUSELE REGISTREERUMINE JA KOMPLEKTEERIMINE

2.1 Kursustele võivad registreeruda kõik valdkonnast ja koolitusteemadest huvitatud õppijad, kui sisseastumistingimuste juurde pole märgitud teisiti.

2.2 Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda kirjutades kiri e-mailile info@ommassaaz.ee. Kinnitus kursusel osalemise/mitte osalemise kohta saadetakse soovijatele e-posti aadressile. Info tel +3725518848.

2.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse kohta juhatajalt või koolitusjuhilt.

2.4 Kursus komplekteeritakse esitatud avalduse alusel arvestades õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (eelteadmised ja oskused).

2.5 Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri.

3 KURSUSTEL ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUTUSED

3.1 Õppijal on õigus:
3.1.1 saada heal tasemel õpet oma valitud koolitusel;
3.1.2 saada teavet koolituskorralduse kohta;
3.1.3 saada õppematerjale õppe läbimiseks, kui koolituse eeltingimustes pole sätestatud teisti;
3.1.4 kasutada kooli töövahendeid selleks ettenähtud ajal;
3.1.5 saada kursuse läbimist tõendav dokument.

3.2 Õppijal on kohustus:
3.2.1 osaleda kursustel vastavalt õppekorraldusele ja tunniplaanile ja läbida vähemalt 80% kursuse õppe
mahust kui õppekavas ei ole määratud teisiti.
3.2.2 täita kursuse õppekavast tulenevad nõuded koolituse läbimiseks;
3.2.3 kinnitada õppetööst osavõttu oma allkirjaga registreerimislehel;
3.2.4 hoida puhtust koolis ja kooli territooriumil, järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
3.2.5 täita ohutustehnika ja töökaitse nõudeid, kasutada heaperemehelikult kooli materjale, hoida kooli
vara; mitte jagada kolmandatele isikutele antud õppematerjale.
3.2.6 tasuda kursuse õppemaks õigeaegselt.

4. KURSUSTE PRAKTILISE TÖÖ JA PRAKTIKA KORRALDUS

4.1 Praktika ja õppekeskkonnas toimuva praktilise töö asukoht, maht ja korraldus on määratud kursuse õppekavas.

5. KURSUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1 Kursuse lõpetamise tingimused on määratud kursuse õppekavas.

5.2 Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi.
5.2.1 Tunnistus täiendusõppe läbimise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.
5.2.2 Tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud.

5.3 Õppija kustutatakse kursuse nimekirjast järgmistel põhjustel:
5.3.1 seoses kursuse õppekava täitmisega täies mahus;
5.3.2 õppetöös mitteosalemise tõttu ja/või õppe lõpukuupäeva möödumisel;
5.3.3 õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel;
5.3.4 õppija omal soovil.

6 KURSUSTE ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLE TAGASTAMINE

6.1 Täienduskoolitused on tasulised. Õppemaksu tasub koolitusel osaleja vastavalt koolituse maksumusele.

6.2 Õppemaksu tasumine toimub kooli poolt esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.

6.3 Õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks.

6.4 Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 15 päeva või rohkem enne koolituse algust.

6.5 Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 14 päeva enne koolituse algust.

6.6 Õppemaksu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 7 päeva enne koolituse algust, koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

6.7 Kui koolituse juures on märgitud sissemaks kursusel osalemiseks, siis sissemaksu puhul on tegemist tagastamatu koolituse korralduskuluga ja seda tagasi ei maksta.

6.8 Kui õpilane on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning õpilane ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele.

6.9 Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel. 

7.0. Õppetasust vabastusi täiskasvanute täiendkoolitusel ette ei nähta.

7 TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE

7.1 Kooli täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

7.2 Teatud täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on vastav kutseõppekava ja koolituste eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamine.

7.3 Täienduskoolituse õppekavas tuuakse välja:
7.3.1 õppekava nimetus (pealkiri);
7.3.2 õppekavarühm;
7.3.3 õppekava kogumaht ja struktuur;
7.3.4 kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
7.3.5 sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7.3.6 õppe eesmärk;
7.3.7 õpiväljundid;
7.3.8 õppe sisu (teemad ja alateemad);
7.3.9 olemasolul õppematerjalide loend;
7.3.10 nõuded õppe lõpetamiseks;
7.3.11 koolitaja õpi- või töökogemuse kirjeldus;
7.3.12 õppekava säilitatakse koolis viis aastat;
7.3.13 kõik koolitused toimuvad Kooli koolitusruumides aadressil Laki 19, Tallinnas, juhul kui koolituse juurde pole märgitud teisiti.

7.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

8. Täiskasvanute koolitajate ja õpikeskkonna kvaliteedi tagamine

8.1 Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.

8.2 Kooli koolitajad on vastava kvalifikatsiooni või pedagoogilise hariduse või pedagoogilise kogemusega.

8.3 Teooria ja praktikaõppe klassides on kasutusel kaasaegsed erialased seadmed ja vahendid. Praktiliseks õppeks on kooliruumid sisustatud vajaliku kaasaegse inventariga.

8.4 Kool panustab personaalsesse teenindusse koolituse korraldamisel.

8.5 Koolituse projektijuhid või juhataja on koolitusel alati kohal, registreerivad osalejad ja pakuvad igakülgset abi osalejatele ja koolitajale.

8.6 Koolituse projektijuhid või juhataja aitavad jälgida koolituse päevakava ja pakuvad pausidel teed või/ja suupistet.

8.7 Enne koolituse toimumise algust saadetakse koolitusel osalejale e-mailile meeldetuletus toimumise kohta ja täpne info: parkimisvõimalustega, toitlustusvõimalustega, vajalikud kaasavõetavad vahendid, vajalik riietus koolitusel jmt.

8.8. Juhul kui koolitused viidakse läbi muus keeles kui eesti, proovitakse tagada tõlge, tõlke puudumisel aitavad koolitusjuhidvajadusel omalt poolt . Kursuse õppekavas on alati vastavasisuline märge, kui koolitus toimub muus keeles ja tõlketa.

9. TÄIENDUSKOOLITUSE TAGASISIDE KOGUMISE KORD

9.1 Koolituse kestel koguvad koolituse projektijuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

9.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse õppe sisu, koolituse eesmärgi täitmise, koolitajate ja korralduse kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

Share This