Põhikiri

1. peatükk. Üldandmed

1.1 Osaühingu ärinimi on Kolm Kalliskivi OÜ.
1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn, Harju maakond.
1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2500 EUR.
1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 – 31.12.
1.5 Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
2.2 Osaühingu osa võõrandamisel: on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
2.3 Osaühingu osa võib pantida.
2.4 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel: on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
2.5 Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
2.6 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.
2.7 Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.

3. peatükk. Osaühingu juhtimine

3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.
3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häältest.
3.5 Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on: äriseadustiku § 174 lõikes 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 3/4 osanike häältest.
3.6 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
3.7 Osaühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
3.8 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
3.9 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
3.10 Osaühingul ei ole nõukogu.
3.11 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.
3.12 Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks: võib lasta välja vahetusvõlakirju.

PÕHIKIRJA LISA

1. Asutamise hetkel kuulub osaühingu osanikule Kätlin Tedre osa nimiväärtusega 2500 EUR, mille eest osanik tasub asutamisel või põhikirja lisa punktis 2.2 nimetatud ajaks: vastavalt nimiväärtusele.

2. Osaühingu osa eest tasumine.
2.1 Osaühingu osa eest ei tasuta täielikult enne osaühingu äriregistrisse kandmise avalduse esitamist.
2.2 Osaühingu sissemakseta asutamise korral tasub osanik osa eest täielikult 2 aasta jooksul, kuid kõige hiljem äriseadustiku § 1401 lõikes 2 või 3 nimetatud nõude esitamisel.

3. Osaühingu osade eest tasutakse asutamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.

4. Osaühingu asutamiskulud. Osaühingu eeldatavad asutamiskulud on 500 eurot.
4.1 Kõik asutamiskulud kannab osaühing.

Share This